Algemene prestatie en verkoopsvoorwaarden

1. Onze offertes zijn vanaf de opstelling ervan gedurende 2 maanden geldig. Na afloop van de termijn zijn de klanten gehouden om de bevestiging van de geldigheid te verzoeken. Het desbetreffende materiaal wordt aangeboden onder voorbehoud van een ononderbroken fabricage. Ingeval de door de leveranciers toegepaste prijzen stijgen, zal de stijging worden doorgerekend in de prijzen, die tussen de partijen zijn bedongen.

2. De aanvaarding van de offertes door onze klanten sluit noodzakelijkerwijs de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in, die strikt van toepassing zijn en waarvan enkel mag worden afgeweken als het uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgesteld.  Alle kostenramingen, plannen, documenten en of andere stukken, die door ons zijn opgesteld, blijven onze uitsluitende eigendom en mogen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch aan derden worden doorgespeeld.

3. De leverings- en installatietermijnen proberen wij zo strikt mogelijk na te leven. Deze termijnen zijn echter slechts bedoeld om een idee te geven, ingeval ze worden overschreden kunnen wij daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch tot enige schadeloosstelling worden verplicht. Vertraging bij de uitvoering van een bestelling, leidt niet tot de annulering ervan en verleent de koper evenmin het recht zich het bestelde elders op onze kosten aan te schaffen.

4. Onze offerte is opgesteld op basis van door de ontwerper (architect, studiebureau enz.) en bouwheer ter beschikking gestelde gegevens, zoals plannen, bestek en anderen opdrachtdocumenten. Als de reële uitvoeringswijze(n) afwijkt van deze documenten, kan de installateur niet aansprakelijk worden gesteld en worden alle meerkosten die voortvloeien uit deze wijzigingen doorgerekend aan de klant.

5. Indien ten gevolge van omstandigheden, buiten onze wil om, een bepaald component niet samen met de rest van de bestelling kan worden geleverd en geïnstalleerd, of na de installatie ervan defect zou blijken te zijn, is de koper gerechtigd de prijs van dat component in mindering te brengen van het te betalen saldo, zonder dat de betaling van het aangepast factuurbedrag daarom mag worden uitgesteld.

6. Indien er binnen de 8 dagen na de uitvoering van de werken geen bemerkingen schriftelijk werden overgemaakt aan de aannemer , wordt geacht de aanneming definitief aanvaard te zijn.

7. De aansprakelijkheid voor geleverd en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.  De waarborg dekt evenwel niet:

  • Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
  • De schade veroorzaakt door overmacht;
  • De toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
  • Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
  • Een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
  • Vorst- of vorstschade. 

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

8. Het bedrag van de facturen, die 8 dagen na de vervaldag, zijnde 30 dagen na de factuurdatum, nog niet zijn betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een vaste, bevoorrechte vergoeding van 10% met een minimum van €50,00. Bovendien zal vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege een achterstalligheidsintrest van 1.5% per maand in rekening worden gebracht. In geval van zelfs gedeeltelijke wanbetaling van een factuur blijft het verkochte materiaal of het toebehoren van onze eigendom. De klant zal ervan pas de wettige eigenaar worden nadat de prijs, de taks en de eventuele intrest is betaald, waarbij alle risico\\\\\\\\\\\\\\\’s echter ten zijne laste blijven.

9. In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag verbeurt de koper zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, zijn contractuele rechten, inclusief zijn garantierecht. Zijn garantierecht verbeurt indien hij beroep doet op andere arbeidskrachten dan de onze.

10. Wij behouden ons het recht voor de aanvaarde bestellingen geheel of gedeeltelijk door te geven aan een derde, die hetzij op eigen verantwoording, hetzij als onderaannemer in onze verantwoording werkt.

11. De koper die na ondertekening van de bestelbon, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van onzentwege een gedeelte van de in de kostenraming berekende werkzaamheden door een derde laat verrichten, is van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 15% van het bedrag der contractueel overeengekomen werkzaamheden.

12. In geval de koper de bestelling annuleert of het contract verbreekt, is hij ons een vaste vergoeding verschuldigd van minimum 15% van het totale bedrag van de bestelling, onverminderd de eventuele schadevergoeding. Verder is de koper ons alle kosten verschuldigd die door ons in het kader van de bestelling zijn gemaakt. Indien de verkoper ten gevolge van een dergelijke opzegging kosten oploopt, in het bijzonder door de leverancier aangerekende kosten, komen die volledig voor rekening van de koper. Ook alle andere kosten die wij in het kader van dit contract hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld dossierkosten, vervoerskosten, kosten voor de offerte, enz. komen ten laste van de koper.

13. Indien de koper failliet gaat, een gerechtelijk akkoord aanvraag, kennelijk insolvent is of met financiële moeilijkheden te kampen heeft, kunnen we van rechtswege, per gewone aangetekende brief, en zonder daarom tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden, alle lopende leveringen stopzetten, het al geleverde of geïnstalleerde materiaal dadelijk terugnemen en het contract opzeggen.

14. De koper verbindt zich ertoe, onmiddellijk nadat de goederen zijn aangekomen, na te gaan of ze zich in goede staat bevinden, of ze tijdens het vervoer geen schade hebben opgelopen en of ze geen zichtbare gebreken vertonen. Alle klachten betreffende verborgen schade of verborgen gebreken worden niet meer aanvaard als ze niet binnen de 14 dagen na de levering en per aangetekende brief worden geformuleerd.

15. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongevallen tijdens de montage van de installatie of ten gevolge van het gebruik van het materiaal of de installaties door de koper of door een derde. De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal of het verlies van of schade aan de goederen van de koper of aan de in diens vertrekken opgeslagen goederen van derden.

16. Bij de door ons toevertrouwde installaties gaan we zo zorgvuldig mogelijk te werk. Indien met het oog op de installatie, het interieur van het vertrek waar het materiaal moet worden opgesteld, gedeeltelijk wordt beschadigd, zijn de herstellingskosten voor de koper. Hij is geenszins gerechtigd die kosten geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen van de factuur.

17. Plaatsing van door de klant zelf aangekochte toestellen gebeurt in regie aan een tarief van €50,00/uur. Bijkomende hulp- en aansluitstukken die nodig zijn voor de plaatsing en aansluiting zijn ten koste van de koper. Wij zijn enkel aansprakelijk voor de aansluiting van de toestellen. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor eventuele mankementen aan de toestellen zelf. Als er achteraf problemen zijn ten gevolge van gebrekkige toestellen, zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de koper, alsook de extra vervoerskosten en eventueel andere kosten die hieruit voortvloeien.

18. Elke vergoeding die wij krachtens deze verkoopsvoorwaarden eventueel aan de koper zijn verschuldigd, is beperkt tot diens werkelijke schade en kan geenszins meer bedragen dan €1.000,00.

19. De algemene prestatie- en verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton Lennik en de rechtbanken van Brussel bevoegd.

20. Indien één van deze algemene prestatie- en verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

21. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Europese wet van 25 mei 2018 met  betrekking tot de bescherming van de verwerking van de persoonlijke gegevens. Voor verdere informatie zie onze privacy disclaimer op www.leuckxsanitair.be.